Skip to main content

Arbeidsmiljøloven åpner for at det kan avtales en bestemt prøvetid ved ansettelse. Formålet med prøvetid er at arbeidsgiver skal få mulighet til å vurdere arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet og pålitelighet. En vanlig misforståelse er at arbeidsgiver står fritt til å si opp arbeidstaker i prøvetiden.

Hvordan avtale prøvetid?

Avtale om prøvetid må inngås skriftlig før tiltredelse for å være gyldig. Arbeidsavtalen bør inneholde bestemmelser om prøvetidens lengde, oppsigelsesfrist i prøvetiden og arbeidsgivers adgang til å forlenge prøvetiden ved arbeidstakers fravær.

Prøvetidens lengde

Arbeidsmiljøloven gir adgang til å avtale prøvetid på inntil seks måneder.

Arbeidsgiver kan forlenge prøvetiden ved arbeidstakers fravær dersom arbeidstaker er skriftlig orientert om adgangen før ansettelse. I tillegg må arbeidsgiver gi skriftlig melding om forlengelse innen utløpet av prøvetiden. Prøvetiden kan ikke forlenges ved fravær forårsaket av arbeidsgiver.

Oppsigelsesfrist i prøvetiden

Oppsigelsesfristen i prøvetiden er 14 dager dersom noe annet ikke er skriftlig avtalt. Oppsigelsesfristen løper fra den dagen arbeidstaker mottok oppsigelsen.

Vern mot oppsigelse i prøvetiden

Arbeidsgiver har noe romsligere adgang til å si opp arbeidstaker i prøvetiden i henhold til arbeidsmiljøloven § 15-6. I rettspraksis er det lagt til grunn at terskelen for oppsigelse ikke er uvesentlig lavere. Det er likevel ikke fritt frem for å si opp arbeidstaker i prøvetiden.

Oppsigelsen må være begrunnet i et eller flere av de forholdene prøvetiden tar sikte på å avklare, det vil si arbeidstakers:

  • tilpasning til arbeidet (for eksempel at arbeidstaker ikke klarer å sette seg inn i arbeidsoppgavene eller rutinene på arbeidsplassen)
  • faglige dyktighet (for eksempel at arbeidstaker ikke har de kvalifikasjonene som stillingen krever)
  • pålitelighet (for eksempel at arbeidstaker kommer for sent eller har ulovlig fravær)

Ved oppsigelse på grunn av andre forhold gjelder det alminnelige saklighetskravet i arbeidsmiljøloven § 15-7. Les mer om dette her.

Arbeidstaker må også ha fått nødvendig opplæring og oppfølging for at oppsigelsen skal være gyldig. Arbeidsgiver har vidtgående plikter til å følge opp og veilede nyansatte. I tillegg må arbeidstaker ha fått en reell mulighet til å prøve seg i stillingen.

Fremgangsmåte ved oppsigelse i prøvetid

Arbeidsgiver må følge samme fremgangsmåte ved oppsigelse i prøvetid som ved ordinær oppsigelse. Blant annet gjelder reglene for drøftelsesmøte, oppsigelsesbrev og forhandlinger tilsvarende.

Rett til å fortsette i stilling

Arbeidstaker har ikke rett til å fortsette i stilling under tvist om oppsigelse i prøvetid. Les mer om retten til å fortsette i stilling her.

Helene Klæt Gjersheim

Forfatter Helene Klæt Gjersheim

Senioradvokat (i permisjon) E-post: gjersheim@dalan.no Telefon: 924 53 008

Flere innlegg av Helene Klæt Gjersheim