Skip to main content

Ved oppsigelse av flere enn ti arbeidstakere stilles det særlige krav til arbeidsgivers fremgangsmåte. Formålet med reglene er å sikre en betryggende prosess når et større antall arbeidstakere sies opp. I denne artikkelen gis en oversikt over reglene for masseoppsigelser.

Arbeidsgiver må i tillegg ha saklig grunn for hver enkelt oppsigelse. Les mer om dette her.

Hva er en masseoppsigelse?

Masseoppsigelse er i arbeidsmiljøloven definert som oppsigelse av flere enn ti arbeidstakere innenfor en periode på 30 dager. Oppsigelsene må være begrunnet i virksomhetens forhold.

Andre former for opphør av arbeidsforhold tas også med i beregningen dersom minst fem arbeidstakere er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold (for eksempel omstilling eller nedbemanning). Det er en forutsetning at opphøret ikke skyldes arbeidstakers forhold (for eksempel sviktende arbeidsprestasjoner, samarbeidsproblemer, ulovlig fravær eller tillitsbrudd). Inngåelse av sluttavtaler i en nedbemanningsprosess kan eksempelvis tas med i beregningen.

Informasjon til tillitsvalgte

Arbeidsgiver skal gi de tillitsvalgte alle relevante opplysninger om masseoppsigelsen. Det må som et minimum gis skriftlig melding med følgende opplysninger:

  • grunnene til eventuelle oppsigelser
  • antall arbeidstakere som vil kunne bli oppsagt
  • hvilke arbeidsgrupper de tilhører
  • antall arbeidstakere som normalt er ansatt
  • hvilke arbeidstakergrupper som normalt er sysselsatt
  • over hvilken periode oppsigelsene vil kunne bli foretatt
  • forslag til kriterier for utvelgelse av de som eventuelt skal sies opp
  • forslag til beregning av eventuelle ekstraordinære sluttvederlag

Meldingen skal gis tidligst mulig og senest samtidig med at de tillitsvalgte innkalles til drøftelser.

Melding til NAV

Arbeidsgiver må også sende tilsvarende melding til NAV.

Masseoppsigelsen får tidligst virkning 30 dager etter at NAV har mottatt meldingen. Det vil si at meldingen må gis 30 dager før oppsigelsesfristene utløper for å unngå at arbeidstakerne kan fortsette utover oppsigelsesfristene.

Drøftelser med tillitsvalgte

Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig innlede drøftelser med de tillitsvalgte. Formålet med drøftelsene er å unngå masseoppsigelse eller i det minste redusere antall oppsigelser.

Ved hel eller delvis nedleggelse av virksomheten skal det drøftes om det er muligheter for videre drift og om arbeidstakerne eventuelt kan overta virksomheten.

Dersom det ikke er mulig å unngå oppsigelser, må skadevirkningene forsøkes redusert. Det skal blant annet drøftes om arbeidstakerne kan omplasseres eller omskoleres.

De tillitsvalgte kan la seg bistå av sakkyndige under prosessen.

Valg av tillitsvalgte

Arbeidsgiver fritas ikke for informasjons- og drøftelsesplikten selv om virksomheten ikke har tillitsvalgte. Det må derfor legges til rette for at arbeidstakerne velger to tillitsvalgte så tidlig som mulig i prosessen.

I virksomheter der arbeidstakerne ikke er fagorganiserte vil verneombudet normalt anses som tillitsvalgt.

Helene Klæt Gjersheim

Forfatter Helene Klæt Gjersheim

Senioradvokat (i permisjon) E-post: gjersheim@dalan.no Telefon: 924 53 008

Flere innlegg av Helene Klæt Gjersheim