Skip to main content
 

Hvorfor advokat

Advokatbistand

Arbeidsrett er å arbeide med mennesker, forstå bransjer og å håndtere et komplekst og fragmentert regelsett. Det gir merverdi å løse sakene på effektivt, ryddig og hurtig vis og gjerne utenom domstolene.

Arbeidsrett er komplisert og et fag for spesialister. Reguleringene fordeler seg over flere lover og befinner seg også på tariffnivå eller i annet avtaleverk.  Rettsfeltet preges av ufravikelige bestemmelser, strenge saksbehandlingsregler, frister og skjønnsmessige vurderingstemaer, som enten kan være nærmere presisert i rettspraksis eller som kan være tariff- eller avtaleregulert. Det er lett å trå feil og konsekvensene kan vise seg alvorlige.

Hurtig og effektiv bistand fra advokater med spesialkompetanse innen rettsfeltet, er en god investering. Erfaringsmessig er det videre rimeligere å søke bistand tidlig i prosessen, fremfor etter at beslutninger er tatt, konflikter er eskalert og saken er rettsliggjort.

For arbeidsgiver er juridisk bistand en del av virksomhetens profesjonelle virksomhetsstyring og risikohåndtering. For arbeidstakere kan bistand sikre at ufravikelige rettigheter ikke blir overtrådt og at legitime interesser ikke blir tilsidesatt. Dette gjelder særlig i saker om avslutning av arbeidsforhold, i varslingssaker og i saker knyttet til HMS, herunder saker om varsling, arbeidstid og overtid.

Det er du som klient som bestemmer omfanget av bistanden og på hvilket vis du ønsker å engasjere advokat.

Hvorfor engasjere oss?

Dalan advokatfirma DA er et mellomstort advokatfirma som tilbyr spesialisert bistand innen arbeidsrett. Arbeidsrettsavdelingen vår består av åtte advokater som til daglig arbeider med arbeidsrettslige problemstillinger. Vi utgjør ved dette en av de større fagmiljøene i Norge innenfor rettsfeltet.

Vi bistår arbeidsgivere og arbeidstakere, aktører innenfor privat så vel som innenfor offentlig sektor. Våre klienter omfatter også arbeidsgiverorganisasjoner og fagforeninger, hvor vi bl.a. bistår i tariffrettslige spørsmål eller som ekstraressurser ved behov. Vår kunnskap omfatter også statlig og kommunalt avtaleverk.

Vår kompetanse omfatter tilgrensende temaer som likestillings- og diskrimineringslovgivning, personvern, immaterialrett, pensjon og internasjonal arbeidsrett, herunder EØS-rettslig arbeids- og tjenesterett. Dalan advokatfirma består for øvrig av advokater med annen ekspertise, som vi trekker på ved behov.

Våre arbeidsgiverklienter drøfter gjerne arbeidsrettslige problemstillinger med oss, før beslutninger treffes. Vi bistår med transaksjonsarbeid, herunder problemstillinger knyttet til oppkjøp, virksomhetsoverdragelser og due diligence. Som strategisk og juridisk rådgiver, bidrar vi til et mer robust beslutningsgrunnlag. Dette begrenser risikoen for juridisk etterspill.

Arbeidstakere kommer gjerne til oss når de opplever at det begås urett mot dem eller det er i ferd med å begås slik urett. En ikke-uvesentlig andel av vår bistand går følgelig ut på å bistå arbeidstakere i nedbemannings- og oppsigelses eller avskjedsprosesser eller dersom det begås brudd på ufravikelige bestemmelser, for eksempel knyttet til HMS, arbeidstid og ufravikelige lønnskrav, for eksempel minstelønn etter allmengjorte tariffavtaler eller knyttet til overtid.

Vi engasjeres til slutt regelmessig av en partene i konflikthåndteringssituasjoner. Ofte løses sakene gjennom forhandlinger. Skulle det bli rettslig prosess, har vi et sterkt prosedyreteam som bl.a. omfatter advokater med møterett for Høyesterett og med erfaring fra Arbeidsretten.

Vi har langvarige klientrelasjoner og klienter som henviser oss videre. Dette setter vi i sammenheng med at vi til nøkterne priser forestår effektiv og resultatorientert rådgivning av høy faglig kvalitet.

Hva vi kan bidra med:

Vi bistår innenfor alle sider ved arbeidsretten, herunder:

Kurs / Workshop/ Seminar?

Vi tilbyr tilpassede kurs, workshops, seminarer mv. innenfor arbeidsrett. Fyll ut skjemaet om kursforespørsel så tar vi kontakt med deg for tilpasning ut fra dine ønsker og behov.