Skip to main content

Gravides vern mot diskriminering og oppsigelse

Gravide arbeidstakere har et særlig vern mot oppsigelse og diskriminering under svangerskap og permisjon. Grunnen er at gravide arbeidstakere ikke skal utsettes for ekstra belastning i tiden rundt fødsel.

Vern mot diskriminering

Diskriminering på grunn av graviditet og permisjon ved fødsel er fremdeles et stort problem i arbeidslivet selv om gravides rettigheter har blitt styrket de senere årene.

Likestillingsloven slår fast at diskriminering på grunn av graviditet eller fødselspermisjon er forbudt.

Diskriminering foreligger dersom arbeidstakeren blir behandlet dårligere enn andre i tilsvarende situasjon på grunn av graviditet eller fødselspermisjon. Diskrimineringen trenger ikke å være ønsket eller bevisst fra arbeidsgivers side, og rene unnlatelser er også omfattet av forbudet.

For eksempel vil unnlatelse av å gi lønnsforhøyelse fordi arbeidstakeren er i fødselspermisjon kunne være ulovlig diskriminering. Les mer om diskriminering her.

Oppsigelsesvern ved graviditet

Arbeidsmiljøloven 15-1 første ledd slår fast at en gravid arbeidstaker ikke av den grunn kan sies opp.

Bestemmelsen gir ikke et absolutt vern mot oppsigelse under graviditet, men forbyr oppsigelse som er begrunnet i graviditet. Arbeidsgiver kan for eksempel si opp en gravid arbeidstaker i forbindelse med nedbemanning.

I tillegg oppstiller bestemmelsen en omvendt bevisbyrde. Oppsigelse under graviditet skal anses å ha sin grunn i graviditeten med mindre arbeidsgiver kan sannsynliggjøre en annen oppsigelsesgrunn. Det vil si at arbeidsgiver må legge frem bevis for at oppsigelsen ikke var begrunnet i graviditeten.

Oppsigelsesvern under permisjon

Arbeidsmiljøloven § 15-1 andre ledd gir også et særlig vern for gravide arbeidstakere under permisjon i inntil ett år.

Ifølge bestemmelsen kan en arbeidstaker som har svangerskaps-, fødsels-, omsorgs- eller foreldrepermisjon ikke sies opp med virkning i fraværsperioden. Det vil si at en lovlig oppsigelse først får virkning etter utløpet av permisjonen. Oppsigelsestiden, eller den resterende oppsigelsestiden, begynner først å løpe etter at fraværsperioden er over.

Bestemmelsen om utsatt virkning av oppsigelse gjelder også for fedre ved uttak av pappapermisjon.

Erstatning og oppreisning

Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av graviditet eller fødselspermisjon kan kreve erstatning for økonomisk tap som følge av oppsigelsen. I tillegg kan arbeidstaker få oppreisning for ikke-økonomisk tap. Les mer om oppsigelse her.

Arbeidstaker som har opplevd diskriminering på grunn av graviditet eller fødselspermisjon kan kreve erstatning og oppreisning uten at det påvises skyld hos arbeidsgiver.

I diskrimineringssaker kan arbeidstaker klage saken inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet som kan gi en rådgivende uttalelse. Ombudet kan imidlertid ikke gi rettslig bindende uttalelser eller idømme erstatning og oppreisning fra arbeidsgiver. Hvis arbeidstaker ønsker å få idømt erstatning og oppreisning må saken bringes inn for domstolene.

Helene Klæt Gjersheim

Forfatter Helene Klæt Gjersheim

Senioradvokat (i permisjon) E-post: gjersheim@dalan.no Telefon: 924 53 008

Flere innlegg av Helene Klæt Gjersheim