Skip to main content

Arbeidstakere som er oppsagt på grunn av virksomhetens forhold (typisk ved nedbemanning), kan ha fortrinnsrett til å bli ansatt på nytt dersom det blir tale om nye ansettelser. Regler om fortrinnsrett er å finne i arbeidsmiljøloven § 14-2 til § 14-4.  Nedenfor skal det gis en oversikt over noen sentrale regler om fortrinnsrett for oppsagte arbeidstakere.

Grunnvilkår for fortrinnsrett

Et grunnvilkår for fortrinnsrett er at oppsigelsen skyldes «virksomhetens forhold». Den som er oppsagt på grunn av dårlig arbeidsprestasjon e.l. vil ikke ha noen fortrinnsrett. Tilsvarende vil heller ikke den som selv har sagt opp sin stilling ha fortrinnsrett til ny stilling.

Neste grunnvilkår er at vedkommende er kvalifisert for den nye stillingen. Et enkelt eksempel kan være at en oppsagt snekker trolig ikke vil være kvalifisert for en stilling i «regnskap» eller omvendt. Vanskeligere kan det være å avgjøre om den oppsagte avdelingslederen er kvalifisert til en stilling som leder i en annen avdeling, eller om den oppsagte selgeren er kvalifisert til å selge andre produkter eller å ha merkantile arbeidsoppgaver. Det kan her oppstå mange spørsmål hvor partene vil kunne ha svært forskjellige meninger.

Det er videre et vilkår at den oppsagte må ha jobbet i virksomheten i minst 12 måneder i løpet av de 2 siste årene før fratreden. Oppsigelsestiden regnes med i 12-måneders perioden.

Bortfall av fortrinnsretten

Fortrinnsretten er tidsbegrenset og gjelder i 1 år fra oppsigelsestidens utløp.

Dersom den ansatte får tilbud om en passende stilling i virksomheten, og ikke aksepterer tilbudet innen 14 dager, vil fortrinnsretten bortfalle. Det kan oppstå mange spørsmål om hva som er en «passende stilling». Utgangspunktet er at det ikke stilles krav om at stillingen som tilbys er på samme nivå som den tidligere stillingen. Den kan også ha lavere lønn. Men det går en grense for hva som kan anses som «passende stilling». Rettspraksis viser bl.a. at en lærer ikke er forpliktet til å ta stilling som vaktmester. Tilsvarende må det legges til grunn at en kontoransatt neppe har plikt til å akseptere en stilling i kantina. Det kan også oppstå spørsmål om den oppsagte har plikt til å ta imot en stilling med annen lokasjon enn der han tidligere jobbet. Hvis det ikke er tale om vesentlig lengre reisevei må det antas at den ansatte må tåle dette. Hvis reiseveien blir urimelig lang, kan tilbudet ikke anses å gjelde en «passende stilling».

Brudd på reglene om fortrinnsrett

Dersom arbeidsgiver bryter reglene om fortrinnsrett, kan den tidligere ansatte bringe saken inn for domstolene for å få tilkjent ansettelse ved dom. Alternativt kan den tidligere ansatte fremme krav om erstatning. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-4.

Avslutning

Denne artikkelen behandler kun de sentrale reglene om fortrinnsrett for oppsagte arbeidstakere. Det skal likevel nevnes at det finnes en særskilt fortrinnsrett for deltidsansatte til å få utvidet sin stilling, jf arbeidsmiljøloven § 14-3.

Reglene om fortrinnsrett er kompliserte og det kan medføre store konsekvenser dersom det gjøres feil. Våre advokater har bred arbeidsrettslig erfaring og vil kunne bistå arbeidsgivere eller arbeidstakere som trenger hjelp med å avklare spørsmål om fortrinnsrett.

Harald O. Sletner

Forfatter Harald O. Sletner

Partner/Advokat (H) E-post: sletner@dalan.no Telefon: 952 89 427

Flere innlegg av Harald O. Sletner