Skip to main content
 

For arbeidstakere

For arbeidstakere

Arbeidstaker anses generelt som den svakere part i arbeidsforholdet. Dette medfører at arbeidsmiljøloven og annen lovgivning er satt til å beskytte arbeidstakeren. Ved tvister vil det ofte kunne være arbeidsgiveren som har bevisbyrden, selv om det er arbeidstaker som fremmer krav og som inngir søksmål.

Det er likevel slik at flere vurderinger som arbeidsgiver treffer i anledning arbeidsforholdet, er av en slik art at utenforstående, herunder domstoler, er varsomme med å overprøve disse. Arbeidsgiver innrømmes en såkalt skjønnsfrihet idet det er arbeidsgiver sin bedrift.

Arbeidsforholdets kjerne – det avtalte arbeidsforholdet (arbeidsavtalen) – og pliktene overfor arbeidsgiver

Arbeidsforholdet er i sin kjerne et kontraktsforhold. Arbeidstaker stiller sin arbeidskraft til disposisjon innenfor de rammene som følger av arbeidsforholdet mot avtalt vederlag (lønn) fra arbeidsgiver.

Arbeidstaker må derfor opptre i samsvar med sine kontraktsforpliktelser overfor arbeidsgiver. Et særtrekk ved arbeidsretten er at arbeidstaker må underlegge seg arbeidsgivers styring og ledelse. Arbeidsgiver har en såkalt styringsrett og arbeidstaker har en såkalt resignasjonsplikt.

Misligholder arbeidstaker sine forpliktelser kan det gi grunnlag for å bringe arbeidsforholdet til opphør ved oppsigelse. Terskelen er likevel høy. For oppsigelse kreves saklig grunner. For avskjed kreves at arbeidstaker på vesentlig vis har mislighold sine plikter under arbeidsforholdet.

Arbeidstaker har ikke bare plikter, men også rettigheter under arbeidsforholdet. Arbeidstaker har rett til å motta avtalt lønn og til at arbeidsforholdet samsvarer med de minstekrav som følger av arbeidsmiljøloven eller annen ufravikelig lovgivning. Misligholder arbeidsgiver sine forpliktelser vil arbeidstaker i visse tilfeller heve arbeidsavtalen og kreve erstatning. Arbeidstaker kan uansett si opp arbeidsforholdet uten at dette trenger å grungis noe nærmere.

Konsekvensen av tariffbinding

Tariffavtalen binder partene og deres medlemmer. Tariffavtalen kan gi rettigheter for arbeidstakeren som kan påberopes overfor arbeidsgiver. Tariffavtalen kan for eksempel ha særskilte lønns- og arbeidstidsbestemmelser, regler om stillingsinnplassering, regler om medbestemmelse og drøftelse for ansatterepresentanter, bestemmelser om rett til permisjon og etterutdanning, og til særskilte pensjonsrettigheter, herunder AFP.

Tariffrettslige bindinger vil dermed kunne gi føringer for arbeidsforhold, som arbeidsgiver av og til ikke er oppmerksom på.

Det offentliges rolle (særkilt om tilsynsorganer mm.)

Ettersom arbeidsmiljøloven, og tjenestemannsloven for statlig sektor, er en vernelov, er det egne offentlige tilsynsorganer som fører tilsyn for enkelte bestemmelser etter loven.

I første rekke kommer Arbeidsavtalen som har tilsynsansvar og myndighet overfor mange av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Dette gjelder for eksempel regler om arbeidstid, arbeidsavtale og krav til arbeidsmiljø, for å nevne noen.

Det er også andre offentlige organer som arbeidstaker kan gjøre bruk av for å ivareta sine rettigheter under arbeidsforholdet. Har arbeidsgiver i offentlig sektor brutt kvalifikasjonsprinsippet, kan ansettelsesvedtak klages inn for Sivilombudsmannen. Har arbeidsgiver tatt seg inn i eposten din, kan det sendes en klage til Datatilsynet. Foreligger det forskjellsbehandling eller diskriminering, kan det sendes en klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Arbeidstaker har i det hele tatt et rettsmiddelapparat, uten å måtte gå til ordinært søksmål. Klager kan også inngis som forberedelse til et søksmål.

Ulike problemstillinger som kan oppstå for arbeidsgiveren

I denne delen har vi, og vil vi, forsøke å sortere ulike problemstillinger som vi erfarer at arbeidstakere spør om. Vi har sortert det i spørsmål under, og vi har ambisjoner om å utbrodere og redegjøre for den jussen som generelt gjelder.

Disse redegjørelsene erstatter likevel aldri juridisk bistand i den enkelte sak. Jussen må knyttes opp mot faktum og sakene må derfor vurderes konkret.  For nærmere vurdering av enkelte forhold, må dermed vi eller andre med juridisk bistand innenfor arbeidsrett vurdere forholdene.

Aktuelle problemstillinger er:

Ansettelse / rekrutteringsprosesser:

 • Hvilke krav stilles til rettigheter har arbeidstaker i ansettelsesprosess?
 • Når kan arbeidstakeren hevde at vedkommende skal ansettes fast og når må vedkommende innfinne seg med en løsere tilknytning (midlertidig ansettelse eller selvstendig oppdragstaker)
 • Hvilke krav stilles til arbeidsavtalen? Hva bør arbeidstaker passe på at arbeidsavtalen inneholder?

Arbeidsmiljøet

 • Hvilke rettigheter har arbeidstaker til arbeidsmiljøet og til den fysiske arbeidsplassen?
 • Hvilket tilretteleggingsansvar har arbeidsgiver?

Varsling

 • Hva er varsling?
 • Når anses en sak som en varslersak?
 • Hvordan skal arbeidsgiver håndtere et varsel?
 • Hvilke krav stilles til arbeidsgivers rutiner for håndtering av et varsel?
 • Hva gjør arbeidstaker når han opplever at det gjengjeldes som følge av varselet?

Lønn / overtid / bonus / feriepenger / pensjon

 • Hva er forskjell på fastlønn og provisjonslønn?
 • Hvilke krav stilles til arbeidsgivers avlønning og til lønnsdannelsen?
 • Når har arbeidstaker krav på overtid?
 • Hvordan beregnes overtidskompensasjon?
 • Hva er bonus?
 • Når har ansatte krav på bonus?
 • Hvilke endringer kan arbeidsgiver gjøre i etablerte bonusordninger?
 • Hvordan beregnes feriepenger?
 • Hva inngår i feriepengegrunnlaget?
 • Hvilke pensjonsordninger og pensjonsmuligheter foreligger?
 • Hvilke endringer kan arbeidsgiver gjøre i pensjonsordninger?

Arbeidstid

 • Hva anses som arbeidstid?
 • Hvilke rammer for arbeidstiden følger av arbeidsmiljøloven?
 • Hvilke justeringer av arbeidstidsplassering og arbeidstidslengde kan arbeidsgiver gjøre innenfor arbeidsmiljølovens rammer og det avtalte arbeidsforholdet?
 • For hvilke ansatte gjelder arbeidstidsreglene?

Kontrolltiltak

 • Når kan arbeidsgiver arbeidsgivers gjennomføre såkalte kontrolltiltak? (tidsregistrering, adgangskontroll, alkohol- og rusmiddelkontroller, innsyn i data / telefoni, GPS-sporing mm)
 • Hvilke krav stilles til arbeidsgivers fremgangsmåte ved kontrolltiltak?

Arbeidsgivers styringsrett?

 • Hvilke beslutninger må jeg akseptere at arbeidsgiver treffer gjennom styringsretten?
 • Hva er endringsoppsigelse?
 • Hvordan går jeg frem dersom arbeidsgiver har gått utover styringsretten?

Permisjon / sykefravær mm.

 • Hvilke regler gjelder for permisjon?
 • Hvilke permisjonsrettigheter følger av arbeidsmiljøloven og hvilke må eventuelt følge av annet grunnlag (tariff, arbeidsavtale)?
 • Hvilke regler gjelder for sykefravær og for arbeidsgivers oppfølgningsplikter under sykefravær?
 • Hvilke ytelser har arbeidstaker krav på fra det offentlige ved sykdom og attføring?

Permittering

 • Hva er permittering?
 • I hvilke tilfeller kan arbeidsgiver permittere?
 • Hvilke saksbehandlingsregler gjelder for permittering?
 • Hvordan går jeg frem ved ulovlig permittering?

Vernet mot diskriminering

 • Hvilket vern har arbeidstaker etter diskrimineringslovgivningen og etter arbeidsmiljølovens bestemmelser?
 • Hvilke sanksjonsmuligheter foreligger ved diskriminering eller ulovlig forskjellsbehandling?

Opphør av arbeidsforhold

 • Hvilke krav stiller arbeidsmiljøloven til arbeidsgivers avslutning av arbeidsforholdet ved oppsigelse eller avskjed?
 • Hvilke situasjoner gir grunnlag for oppsigelse og hvilke situasjoner gir grunnlag for avskjed?
 • Hvilke rettigheter har arbeidstaker i oppsigelses- og avskjedssaker?
 • Hvilke behandlingsregler gjelder for tvistesaker for domstolene om oppsigelse eller avskjed?
 • Hvilken kompensasjon har arbeidstaker krav på ved usaklig oppsigelse eller urettmessig avskjed?

Sluttavtale / fratredelsesavtaler / sluttpakker / «fallskjermer»

 • Når må jeg akseptere en sluttavtale?
 • Hva kan jeg forvente av kompensasjonsnivå for en sluttavtale?
 • Hva bør sluttavtalen inneholde?
 • Hvordan går jeg frem i forhandlinger om en sluttavtale?

Suspensjon

 • Hva er suspensjon?
 • Når kan arbeidsgiver suspendere?
 • Hvilke regler gjelder for arbeidsgivers fremgangsmåte ved suspensjon?

Virksomhetsoverdragelse

 • Hva menes med virksomhetsoverdragelse?
 • Hvilke rettigheter har arbeidstaker ved overdragelse av virksomhet fra en arbeidsgiver til en annen?

Kollektiv arbeidsrett

 • Hva er konsekvensene av at arbeidsgiver er tariffbundet?
 • Hvordan går arbeidstaker frem dersom rettigheter etter tariffavtalen er krenket eller tilsidesatt av arbeidsgiver?

Internasjonale forhold

 • Hvilken betydning har EU-retten og andre internasjonale konvensjoner og traktater for arbeidsgivers forpliktelser under arbeidsforholdet?
 • Hvilke lands rett og domstol (lovvalg og verneting) undergis en tvist mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i grenseoverskridende arbeidsforhold?

Q&A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.