Skip to main content
 

For arbeidsgivere

For arbeidsgivere

Arbeidsgiver er den profesjonelle part i arbeidsforholdet. Det vil ofte være arbeidsgiver som har bevisbyrden for å ha opptrådt korrekt og i samsvar med de krav som stilles til arbeidsgiver etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Arbeidsgiver har også av den grunn en særlig oppfordring til å gå korrekt frem i sine beslutningsprosesser.

Arbeidsforholdets kjerne – det avtalte arbeidsforholdet (arbeidsavtalen) – og pliktene overfor arbeidstakeren

Arbeidsforholdet er samtidig i sin kjerne et kontraktsforhold. Arbeidstaker stiller sin arbeidskraft til disposisjon innenfor de rammene som følger av arbeidsforholdet mot avtalt vederlag (lønn) fra arbeidsgiver.

Arbeidsgivere må derfor å opptre i samsvar med sine kontraktsforpliktelser overfor arbeidstaker. Arbeidsmiljøloven (og tjenestemannsloven for statlige ansatte) er samtidig et utslag av vernelovgivning, også satt til å beskytte arbeidstaker. Arbeidstaker kan for eksempel ikke sies opp uten saklig grunn, den stiller krav til arbeidsmiljøet og til arbeidsplassen, det er begrensninger knyttet til adgang for midlertidig ansettelse, den setter rammen for hvilken arbeidstid som kan avtales og praktiseres osv. Arbeidsmiljøloven vil dermed angi absolutte rammer for hvilke beslutninger arbeidsgiver kan treffe. Den såkalte styringsretten for arbeidsgiver begrenses.

Tariffbundne arbeidsgiveres plikter etter tariffavtalen

Arbeidsgivere må også overholde påtatte, tariffrettslige forpliktelser. Arbeidsgivere kan være part i tariffavtaler eller var medlem av en arbeidsgiverorganisasjon som er part i tariffavtale. Dersom en arbeidsgiver ikke er underlagt slik tariffavtale, kan krav om opprettelse av tariffavtale fremmes av en arbeidstakerorganisasjon. I forlengelse av dette kan en arbeidstakerorganisasjon ta i bruk arbeidskampmidler som streik, blokade osv.  Ved opprettet tariffavtale vil det oppstå tariffreguleringer som begrenser arbeidsgivers styringsrett.

Arbeidsgivers plikter overfor det offentlige, tilsynsorganer mm.

Til slutt vil arbeidsgivere også ha selvstendige plikter overfor det offentlige. Arbeidsmiljøloven har såkalte offentligrettslige bestemmelser der Arbeidstilsynet har tilsynsmyndighet og tilsynsansvar. Dette går på alt fra opprettelse av arbeidsavtale, til krav til arbeidsmiljøet og arbeidstid mm. Arbeidstilsynet har blant myndighet til å gi pålegg og til å ilegge mulkt, beslutte stans / stengning og overtredelsesgebyr. Andre organer vil også ha tilsynsmyndighet overfor andre forhold som overlapper med arbeidsretten. Dette gjelder for eksempel Datatilsynet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og skattemyndighetene.

Ulike problemstillinger som kan oppstå for arbeidsgiveren

I denne delen har vi, og vil vi, forsøke å sortere ulike problemstillinger som vi erfarer at arbeidsgivere spør om. Vi har sortert det i spørsmål under, og vi har ambisjoner om å utbrodere og redegjøre for den jussen som generelt gjelder.

Disse redegjørelsene erstatter likevel aldri juridisk bistand i den enkelte sak. Jussen må knyttes opp mot faktum og sakene må derfor vurderes konkret.  For nærmere vurdering av enkelte forhold, må dermed vi eller andre med juridisk bistand innenfor arbeidsrett vurdere forholdene.

Aktuelle problemstillinger er:

Ansettelse / rekrutteringsprosesser:

 • Hvilke krav stilles til arbeidsgivers ansettelsesprosess?
 • Når må arbeidsgiver ansette og når kan arbeidsgiver tiltrekke seg arbeidskraft på annet vis (innleie, outsourcing)?
 • Når kan arbeidsgiver ansette midlertidig og når må arbeidsgiver ansette fast?
 • Hvilke friheter har arbeidsgiver til å velge og la være å velge å ansette?
 • Hvilke krav stilles til arbeidsavtalen? Hva må arbeidsavtalen inneholde og hva bør arbeidsavtalen inneholde?

Arbeidsmiljøet

 • Hvilke krav stilles til arbeidsmiljøet og til den fysiske arbeidsplassen?
 • Hvilken rolle har bedriftshelsetjeneste, tillitsvalgte, verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU)?
 • Hvilket tilretteleggingsansvar har arbeidsgiver?

Varsling

 • Hva er varsling?
 • Når anses en sak som en varslersak?
 • Hvordan håndterer arbeidsgiver en varsling?
 • Hvilke krav stilles til arbeidsgivers rutiner for håndtering av et varsel?
 • Hvordan går arbeidsgiver frem for å unngå at det gjengjeldes overfor varsleren?

Lønn / overtid / bonus / feriepenger / pensjon

 • Hva er forskjell på fastlønn og provisjonslønn?
 • Hvilke krav stilles til arbeidsgivers avlønning og til lønnsdannelsen?
 • Hvilke arbeidstakere har krav på overtidskompensasjon?
 • Når betales overtid?
 • Hvordan beregnes overtidskompensasjon?
 • Hva er bonus?
 • Har den ansatte krav på bonus?
 • Hvilke endringer kan arbeidsgiver gjøre i etablerte bonusordninger?
 • Hvordan beregnes feriepenger?
 • Hva inngår i feriepengegrunnlaget?
 • Hvilke pensjonsordninger foreligger?
 • Hvilke endringer kan gjøres i pensjonsordninger?

Arbeidstid

 • Hva anses som arbeidstid?
 • Hvilke rammer for arbeidstiden følger av arbeidsmiljøloven?
 • Hvilke justeringer av arbeidstidsplassering og arbeidstidslengde kan arbeidsgiver gjøre innenfor arbeidsmiljølovens rammer og det avtalte arbeidsforholdet?
 • For hvilke ansatte gjelder arbeidstidsreglene?

Kontrolltiltak

 • Når kan arbeidsgiver arbeidsgivers gjennomføre såkalte kontrolltiltak? (tidsregistrering, adgangskontroll, alkohol- og rusmiddelkontroller, innsyn i data / telefoni, GPS-sporing mm)
 • Hvilke krav stilles til arbeidsgivers fremgangsmåte ved kontrolltiltak?

Arbeidsgivers styringsrett?

 • Hvilke grenser gjelder for arbeidsgivers styringsrett?
 • Hva er endringsoppsigelse?

Permisjon / sykefravær mm.

 • Hvilke regler gjelder for permisjon?
 • Hvilke permisjonsrettigheter følger av arbeidsmiljøloven og hvilke må eventuelt følge av annet grunnlag (tariff, arbeidsavtale)?
 • Hvilke regler gjelder for sykefravær og for arbeidsgivers oppfølgningsplikter under sykefravær?

Permittering

 • Hva er permittering?
 • I hvilke tilfeller kan arbeidsgiver permittere?
 • Hvilke saksbehandlingsregler gjelder for permittering?

Vernet mot diskriminering

 • Hvilket vern har arbeidstaker etter diskrimineringslovgivningen og etter arbeidsmiljølovens bestemmelser?
 • Hvilke sanksjonsmuligheter foreligger?

Opphør av arbeidsforhold

 • Hvilke krav stiller arbeidsmiljøloven til arbeidsgivers avslutning av arbeidsforholdet ved oppsigelse eller avskjed?
 • Hvilke situasjoner gir grunnlag for oppsigelse og hvilke situasjoner gir grunnlag for avskjed?
 • Hvilke særskilte regler gjelder ved såkalt masseoppsigelse?
 • Hvilke rettigheter har arbeidstaker i oppsigelses- og avskjedssaker?
 • Hvilke behandlingsregler gjelder for tvistesaker for domstolene om oppsigelse eller avskjed?
 • Hvilken kompensasjon har arbeidstaker krav på ved usaklig oppsigelse eller urettmessig avskjed?

Suspensjon

 • Hva er suspensjon?
 • Når kan arbeidsgiver suspendere?
 • Hvilke regler gjelder for arbeidsgivers fremgangsmåte ved suspensjon?

Virksomhetsoverdragelse

 • Hva menes med virksomhetsoverdragelse?
 • Hvilke krav stiller arbeidsmiljøloven ved overdragelse av virksomhet fra en arbeidsgiver til en annen?

Kollektiv arbeidsrett

 • Hvilke rettigheter og plikter oppstår for arbeidsgiver ved tariffbinding?
 • Hvordan forholder arbeidsgiver seg til krav og bruk av arbeidskampmidler (streik, blokade osv) fra arbeidstakerorganisasjoner for oppnåelse eller i reforhandling av tariffavtale (direkteavtale)?
 • Hvilken betydning har virkemidler har arbeidsgiver selv ved rettstvister eller ved interessetvister?
 • Hvordan er tvisteløsningsmekanismene innenfor den kollektive arbeidsretten (Arbeidsretten, riksmeklingsmannen osv.)

Internasjonale forhold

 • Hvilken betydning har EU-retten og andre internasjonale konvensjoner og traktater for arbeidsgivers forpliktelser under arbeidsforholdet?
 • Hvilke lands rett og domstol (lovvalg og verneting) undergis en tvist mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i grenseoverskridende arbeidsforhold?

Q&A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit?

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.