Skip to main content

Avtale om midlertidig ansettelse for praksisarbeid

Innledende om avtalt midlertidighet for praksisarbeid 

Det kan avtales midlertidig ansettelse for praksisarbeid. Etter arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav c, følger det nemlig at; 

«avtale om midlertidig ansettelse kan… inngås…  

 1. c) for praksisarbeid». 

I denne artikkelen gis en veiledning til adgangen til ansettelse begrunnet i praksisarbeid og når praksisarbeidet må anses som en ulovlig midlertidig ansettelse.  

Artikkelen bør leses i sammenheng med min generelle artikkel om midlertidig ansettelse. Samtidig er det spesielle særtrekk ved midlertidig ansettelse for praksisarbeid, som gjør at vurderingstemaene og grensegangen blir annerledes enn det som gjelder for andre former for midlertidig ansettelse. Det betyr at enkelte temaer i den generelle artikkelen ikke har samme overføringsverdi som for andre former for midlertidig ansettelse.  

Nærmere om begrepet praksisarbeid 

Selvforklarende nok krever midlertidig ansettelse for praksisarbeid at det faktisk dreier seg om praksisarbeid.  

Hva som menes med praksisarbeid, er ikke definert i loven. Begrepet er imidlertid nærmere beskrevet i rettspraksis og juridisk teori. Det er bl.a. fastslått at praksisarbeid normalt forekommer i forbindelse med opplæring eller kvalifisering innenfor et fagområde. Videre vil praksisarbeidet gjerne utgjøre et utgangspunkt for videre utdannelse, jf. Rt. 2009 s. 578.  

Midlertidig praksisarbeid er spesielt aktuelt i utdanningsløp i regi av utdanningssituasjon med det siktemål å oppnå formell kompetanse. Ofte vil midlertidige praksisplasser koordineres og samordnes mellom utdanningsinstitusjoner og relevante arbeidsgivereVed dette ligger det gjerne en forutsetning om at den praksisutplasserte skal tilegne seg erfaring og kunnskaper gjennom midlertidig praksisarbeid for en arbeidstakerslik at arbeidsgiver også skal veilede den utplasserte under praksisperioden.   

En avgjørelse fra Høyesterett, inntatt i Rt. 2013 s. 1392, illustrerer dette: I denne saken kom Høyesterett til at praksisarbeid også omfattet erverv av nye kunnskaper gjennom utførelse av arbeidsoppgaver, som del av et spesialiseringsløp for leger. Praksisarbeidet tjente da for å oppnå nødvendig kunnskap som ledd i spesialiseringen for leger, ved at vedkommende ble tildelt praksisplass og samtidig også fikk veiledning og var undergitt tilsyn.  Ordningen ble dermed ansett som en lovlig midlertidig ansettelse for praksisarbeid. 

Hensynene bak midlertidighet for praksisarbeid 

Ulikt det som er tilfelle for andre former for midlertidig ansettelse, som vikariat og arbeid av midlertidig karakter, er det i utgangspunktet ikke bare forhold på arbeidsgivers side som begrunner midlertidig ansettelse for praksisarbeidOgså samfunnshensyn og forhold knyttet til den praksisutplasserte begrunner at praksisen skal være midlertidig, og ikke fast: 

Ut fra samfunnshensyn bør praksisplasser tidsbegrenses, slik at plassene også kan gjøres tilgjengelig for andre i samme situasjon. Videre har arbeidstaker reelt sett bare behov for praksisplassen i en begrenset periode, ettersom den skal utgjøre en tidsavgrenset del av utdannelsesløpet, og ikke nødvendigvis endestasjonen for utdannelsen 

Disse hensynene påvirker også vurderingen av om det midlertidige praksisarbeidet anses som lovlig eller ikke. Dette beskrives nærmere under grensegangen for når praksisarbeidet anses som lovlig eller ulovlig midlertidig ansettelse. Mer om dette under: 

Når dreier det som ulovlig praksisarbeid? 

Grensegangen mot når praksisarbeidet anses ulovlig må vurderes konkret. Ulovlig praksis vil i hvert fall foreligge når det foreligger former for misbruk av ordningen, for eksempel dersom arbeidstaker dekker et generelt arbeidskraftbehov og praksistildelingen ikke tilfører relevante kunnskaper, erfaringsbakgrunn mv.  

Et utgangspunkt for vurderingen vil nok være om det generelt sett er vanlig med praksisplasser for det utdanningsløpet som den praksistildelte ansatte er undergitt. Videre vil det nok være relevant om tildelingen koordineres med utdanningsinstitusjon el.  

Hvilke tidsmessige grenser gjelder for midlertidig ansettelse, begrunnet i praksisarbeid? 

Ulikt det som gjelder for vikariat og midlertidig ansettelse begrunnet i arbeid av midlertidig karakteretter Arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) a og b, gjelder det ingen absolutt lengde for praksisarbeid. Det gjelder mao. verken noen treårs- eller fireårsregel for praksisarbeid, se arbeidsmiljøloven § 14-9 (7). Det er også tvilsomt at den ulovfestede grunnbemanningslæren kan lede til at praksisarbeid anses som ulovlig midlertidig ansettelse, ettersom arbeidsgivers behov for ekstra arbeidskraft ikke på tilsvarende vis begrunner at praksisarbeid utøves som midlertidig ansettelse. Grunnbemanningslæren er beskrevet i min generelle artikkel om midlertidig ansettelse pkt. 5.2.    

Selv om det ikke gjelder noen absolutte tidsmessige grenser for praksis, skal det være tidsbegrenset.  

Dels følger dette allerede av angivelsen av praksisarbeid som et midlertidig ansettelsesgrunnlag. Ansettelsesforholdet må da pr. definisjon avgrenses tidsmessig.  

Dels er det fastslått mer uttrykkelig i ulike forarbeider til arbeidsmiljøloven. I NOU 1992:20 pkt. 14.2.3.3.2 fastslås for eksempel at varigheten av praksisarbeid må holde seg til hva som er det normale. Det betyr at «normalen» for den aktuelle praksisen vil bestemme lengden. Årsaken er bl.a. at midlertidigheten knyttes til opplæring, som del av utdannelsesløp, slik at det allerede bør følge av utdannelsesløpet hvor lenge praksisen bør kunne vare. Avviker praksisen fra dette, vil praksisarbeidet fristilles fra grunnlaget for praksisarbeid og dermed midlertidighet. Konsekvensen er at det fort kan dreie seg om en ulovlig midlertidig ansettelse for praksisarbeid.  

Momenter i vurderingen av om det midlertidige praksisarbeid er lovlig eller ikke 

Hvorvidt det foreligger lovlig ansettelse for praksisarbeid, er sammensatt. Jeg trekker likevel frem enkelte momenter: 

  1. I hvilken grad praksisarbeidet tilfører relevante kunnskaper som del av et utdannelsesløp.
  2. I hvilken grad praksisarbeidet begrenser seg eller avviker fra det normale for praksisarbeid under det aktuelle utdannelsesløpet. 
  3. Graden av veiledning og tilsyn under praksisutplasseringen. 
  4. Hvorvidt praksisarbeidet samordnes med utdanningsinstitusjon el. 
  5. Om den ansatte i praksisarbeid tilføres arbeidsoppgaver av liten eller ingen relevans for utdannelsesløpet.  
  6. Praksisarbeidets faktiske lengde, herunder om det forlenges utover planlagt utgangspunkt.   

Konsekvensen av praksisarbeidet anses som ulovlig midlertidig ansettelse 

Konsekvensen av at praksisarbeidet anses som ulovlig midlertidig ansettelse, er at den ansatte kan kreve dom for at det foreligger fast ansettelsesforhold, herunder at arbeidsforholdet fortsetter, jf. § 14-11 (1).  

Alternativt kan arbeidstaker kreve erstatning, jf. Arbeidsmiljøloven § 14-12 (2). Erstatning fastsettes i samsvar med arbeidsmiljøloven § 15-12, hvilket betyr at arbeidstaker har krav på erstatning for lidt og fremtidig økonomisk tap (hovedsakelig lønnstap) samt oppreisning for tort og svie.    

Gjelder reglene om fortrinnsrett for midlertidig ansettelse i praksisarbeid? 

Etter arbeidsmiljøloven § 14-2 (2) gjelder fortrinnsrett for ny ansettelse i samme virksomhet også for arbeidstaker som er midlertidig ansatt og som på grunn av virksomhetens forhold ikke får fortsatt ansettelse. Det vil dermed være forhold på virksomhetens side, for eksempel at praksisperioden ikke forlenges på grunn av manglende sysselsettingsmuligheter, som utløser fortrinnsrett.  

Det betyr at fortrinnsretten ikke utløses hvis det er andre forhold, for eksempel forhold på arbeidstakers side, som medfører at vedkommende ikke reengasjeres. At arbeidstaker ikke lenger har behov for praksisplassen fordi perioden er ferdig, vil som regel være et forhold på arbeidstakers side, som da ikke utløser fortrinnsrett etter arbeidsmiljøloven § 14-2 (2).  

Behov for bistand? 

Dersom du, enten som arbeidsgiver eller arbeidstaker, er i tvil om lovligheten av midlertidig ansettelse, kan det være hensiktsmessig å innhente juridisk bistand. Vi Dalan advokatfirma bistår kontinuerlig i saker om dette. Vi har mange tilbakevendende klienter, noe vi setter i sammenheng med at vår bistand er kostnadseffektiv og korrekt, med klientens interesser i fokus.  

Svein Steinfeld Jervell

Forfatter Svein Steinfeld Jervell

Partner/Advokat E-post: jervell@dalan.no Telefon: 414 78 644

Flere innlegg av Svein Steinfeld Jervell