Skip to main content
 

Avgjørelser

Avgjørelser knyttet til arbeidsrett

Arbeidsretten har i stor grad blitt utviklet av domstolene gjennom rettslige avgjørelser. Rettsregler, enten de er lovregulerte eller tariffregulerte, har blitt utviklet og presisert gjennom rettslige avgjørelser. Det er også blitt utviklet rettslige reguleringer, som senere også er kodifisert ved lovregulering.

Arbeidstakers stillingsvern, altså vernet mot å bli sagt opp uten saklig grunn, ble for eksempel i første omgang lagt til grunn av Høyesterett i sin avgjørelse i Rt. 1966 s. 393. Det samme kan sies om det nærmere innholdet i arbeidsgivers styringsrett, se Høyesteretts avgjørelser i Rt. 2000 s. 1602 og Rt. 2001 s. 418.

Også praksis fra Arbeidsretten, som er særdomstolen for tariffrettslige spørsmål, har vært viktig for utviklingen av arbeidsretten. Dette gjelder for eksempel grensegangen for bruk av arbeidskampmidler og utvikling av generelle, tariffrettslige prinsipper. Et eksempel på dette er utviklingen av tariffrettslige passivitetsbetraktninger, som innebærer at et krav om etterbetaling for uoppfylt tariffmessige krav i utgangspunktet kun kan gjøres gjeldende for perioden etter at kravet er markert og fremsatt.

I økende grad er EU-domstolen relevant innenfor arbeidsretten, både når det gjelder den individuelle og når det gjelder den kollektive delen. I Laval-avgjørelsen (C-341/05), kom EU-domstolen for eksempel til at en blokade fra en fagforening for å fremtvinge tariffavtale med svenske lønns- og arbeidsvilkår for utstasjonerte, latviske arbeidstakere, var i strid med tjenestefriheten og utstasjoneringsdirektivet. Ved dette grep EU-domstolen inn i vurderingen av bruk av arbeidskampmidler og vurderte det opp mot et annet regelsett; retten til fri utveksling av tjenester over landegrensene innenfor EU.

Vi har også eksempler på direktiver som innføres via EU, og der praksis fra EU-domstolen er relevant for den nærmere klargjøringen av rettsreglene. Eksempler på innførte direktiver via EU er masseoppsigelsesdirektivet, arbeidstidsdirektivet, vikarbyrådirektivet osv.

I denne seksjonen kommenterer vi ulike avgjørelser fra domstolene, fra Arbeidsretten og fra EU-domstolene. Dette gjelder både eldre avgjørelser og nyere avgjørelser.