Skip to main content

Andre arbeidsrettslige problemstillinger

Arbeidstakere og arbeidsgivere kan komme oppi andre juridiske forhold enn de temaene vi ellers har listet opp i de øvrige kategoriene. Arbeidsretten er et bredt rettsfelt bestående av ulike temaer. Tvister mellom arbeidstakere og arbeidsgivere er ofte sammensatte, og de berører derigjennom ulike problemstillinger.

Tvister i arbeidsforhold kan angå arbeidsgivers plikter, bl.a;

 • plikten til å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, både psykososialt og fysisk (arbeidsplassen);
 • plikten til å utbetale rett lønn, overtid, avtalte eller tariffmessige tillegg, feriepenger, pensjonsinnbetaling mm;
 • plikten til å følge opp arbeidstakers varsling i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser;
 • plikten til å påse overholdelse av arbeidstid, hviletid og overtidsbestemmelser; samt
 • plikten til overholdelse av ferieavvikling, permisjonsavvikling.

Tvister i arbeidsforhold kan angå arbeidsgivers særskilte styringsverktøy, bl.a;

 • omfanget av arbeidsgivers styringsrett;
 • arbeidsgivers kontrolltiltak; eller
 • innsyn og gjennomgang av i epost.

Tvister i arbeidsforhold kan angå spørsmål om eier- og rettighetsovergang, bl.a:

 • eierskap til immaterielle rettigheter skapt av arbeidstaker under arbeidsforholdet;
 • arbeidstakers opptreden i relasjon til kunder og forretningsforbindelser, for eksempel i etterkant av arbeidsforholdets opphør; eller

Arbeidsretten gjennomgår også i tiltakende grad en internasjonalisering med økende innslag av EU-lovgivning. En del av reguleringer har utviklet seg gjennom praksis fra EU-domstolen knyttet til de fire friheter (fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital). I tillegg er flere direktiver fra EU, nå gjort til norsk lov som en av Norges EØS-rettslige forpliktelser. Vi nevner:

 • direktivene knyttet til vern mot diskriminering (kjønn, alder, etnisitet osv.);
 • direktivene for å sikre vern mot sosial dumping (utstasjoneringsdirektivet, vikarbyrådirektivet, de norske allmenngjøringsforskriftene osv); samt
 • direktiver knyttet til omstillinger og nedbemanninger (masseoppsigelsesdirektivet og direktivet knyttet til virksomhetsoverdragelse).

Arbeidsretten undergår også en fragmentering, der ulike selskaper har ulike arbeidsgiverfunksjoner. Dette kan skje gjennom utleieforhold eller andre tilknytningsforhold for arbeidskraft, for eksempel fra vikarbyråer. Det opprettes også i økende grad selskaper som ivaretar arbeidsgiverfunksjoner knyttet til lønn, arbeidsgiveravgift og feriepenger. Den rettslige holdbarheten av disse konstruksjonene kan i mange sammenhenger diskuteres. Som et ledd i dette inntrer delingsøkonomien for fullt og gjennom også dette ulike formidlingsaktører, for eksempel av arbeidskraft. Et betimelig spørsmål oppi alt dette er:

 • Hvem er egentlig min arbeidsgiver?

Ovennevnte forhold er noen av de problemstillingene som ellers reises som en del av arbeidsretten.

Svein Steinfeld Jervell

Forfatter Svein Steinfeld Jervell

Partner/Advokat E-post: jervell@dalan.no Telefon: 414 78 644

Flere innlegg av Svein Steinfeld Jervell