Skip to main content

Det finnes ingen bestemmelser i arbeidsmiljøloven eller andre lover som regulerer bruken av advarsler i arbeidsforhold. Advarsel er likevel et viktig begrep i arbeidsretten.

Ved en advarsel får arbeidstakeren en oppfordring om å endre sin oppførsel. Hvis den ansatte ikke etterkommer en advarsel og fortsetter som før, kan dette underbygge at arbeidsgiver har saklig grunn til å avslutte ansettelsesforholdet ved oppsigelse eller avskjed.

Mange arbeidsgivere opererer med et skille mellom «muntlig advarsel» og «skriftlig advarsel», hvor den skriftlige er den alvorligste form. Disse begrepene er ikke entydig definert og det finnes ingen standard for når det skal reageres med den ene eller den andre form. Internt i bedriften vil det imidlertid oppstå et krav om at arbeidsgiver har en forsvarlig saksbehandling, herunder at like tilfeller behandles likt. Av bevismessige hensyn bør alle advarsler – også såkalte «muntlig advarsel» – nedfelles skriftlig.  Dersom arbeidsgiver gir en formell skriftlig advarsel bør denne minst innehold en beskrivelse av:

– hvorfor det gis en advarsel, med en angivelse av det faktiske grunnlaget
– hva som forventes av arbeidstakeren
– hvilke konsekvenser det kan få for arbeidstakeren dersom han ikke etterkommer advarselen.

Advarselen bør signeres av arbeidsgiver og helst også påtegnes som mottatt av arbeidstakeren. Dersom arbeidstaker nekter å kvittere, bør advarselen sendes rekommandert.

Det er ingen automatikk i at et visst antall advarsler gir grunnlag for oppsigelse. Ved grove brudd fra arbeidstakeren kan det også være at arbeidsgiveren har anledning til å gå til oppsigelse/avskjed selv om det ikke tidligere er gitt advarsel. Alt vil avhenge av om det er «saklig grunn» for oppsigelse/avskjed på det tidspunktet som arbeidsgiver gir en slik reaksjon. Nye forgåelser mot tidligere advarsler kan ofte underbygge at arbeidsgiver har saklig grunn til å avslutte arbeidsforholdet.

Dersom arbeidsgiver velger å reagere med en advarsel, vil dette som et utgangspunkt være bindende. Det kan altså ikke senere gis en oppsigelse eller avskjed for det samme konkrete forholdet. Her må det kunne tenkes unntak for situasjoner hvor det viser seg at forgåelsen var alvorligere enn først antatt, og at arbeidsgiver ikke kan klandres for uvitenheten.

Ofte kan det være vanskelig å avgjøre om det er grunnlag for oppsigelse/avskjed eller om det kun skal gis en advarsel. Våre advokater har bred erfaring i å bistå arbeidsgivere og ansatte i slike saker. Ved behov for bistand kan våre advokater kontaktes direkte eller via vårt kontaktskjema.

Harald O. Sletner

Forfatter Harald O. Sletner

Partner/Advokat (H) E-post: sletner@dalan.no Telefon: 952 89 427

Flere innlegg av Harald O. Sletner